etch a sketch

Elena Chernyshova / Days of Night / Nights of Day